Deduktiv analyse

På den måde skaber du overblik . Man kan producere ny viden ud fra en induktiv eller en deduktiv tilgang. Når man arbejder induktivt, betyder det, at man begynder sin undersøgelse i empirien, i den konkrete situation, og herudaf forsøger at udlede en generel sammenhæng eller et mønster. Hvis man arbejder deduktivt, tager man udgangspunkt i teorien og . Her tager man udgangspunkt i en almen eksisterende teori.

Dernæst opstilles en hypotese vedrørende det konkrete problem som undersøges.

Hvis teorien eller præmissen er sand vil de logisk afledte . Suzan Håber nogen kan hjælpe mig her! Jeg har ledt efter noget uden hjælp. Sagen er, at jeg er rigtig dårlig til det med induktion og deduktion – kan simpelthen ikke få min hjerne til at forstå det!

Jeg fået stillet en opgave, hvor jeg skal undersøge noget, som jeg så har valgt at. Induktiv metode og deduktiv metode er modsætninger. Når man tager udgangspunkt i en konkret ting, undersøger den og derefter udleder noget generelt. Den metode bruger vi tit i engelsk og andre humanistiske fag, fx: Du analyserer en tekst om at “growing up” er en svær og meget betydningsfuld periode .

En deduktiv tilgang er kendetegnet ved at teorierne – i dette tilfælde grand theories – guider analysen og indsamlingen af data, hvilket også vil være tilfældet i den følgende analyse , eftersom sikkerhedsliggørelsesteorien allerede i problemformuleringen lægger op til at guide opgavens analysestrategi. En korrekt deduktiv slutning er identisk med et logisk gyldigt argument, som er en slutning, hvor. Bemærk at en korrekt deduktiv slutning eller den deduktive metode giver altid en 1 pålidelig begrundelse. For det tredje, ville der på grundlag af denne analyse af kendsgerninger induktivt blive generaliseret med . Deduktion er i sproglig argumentation og filosofi en logisk gyldig slutningsform, hvor konklusionen nødvendigvis følger af præmisserne.

Hvis præmisserne er sande må konklusionen også være sand. Hvis man for eksempel erkender at præmisserne alle torsk er fisk og alle fisk har finner er sande, må man nødvendigvis . Målet er at vurdere, hvorvidt hypotesen holder eller ej. Forskellige hypoteser kan ligeledes sammenlignes indbyrdes på basis af, hvor godt de eftervises i eksperimentet. Herunder kommer jeg ind og analysere udviklingen ved hjælp af handelsteo.

Den hypotetisk- deduktive . Også andre forfattere – nogle dog mere forbeholdent – peger på hypotetisk- deduktiv analyse som én mulighed: “Hypothesis testing is a deductive method used by those scholars more on the scientific end of the qualitative approach. The researcher will begin with . I induktive studier bevæger man sig fra således fra det specifikke til det generelle – man inducerer fra det partikulære til det universelle. Figur 2: Illustration af den induktive forskningsstrategi. Semester Jeg nedskriver nogle korte or om de ovenstående begreber.

Begreber skal dog ses i relation til temarammen på andet semester, hvor vi skal ud og interview mennesker, og få afprøvet den kvalitative metode.

Dette kan godt blive afspejlet i hvordan begreber bliver beskrevet. Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri). Derfor foreslår han, at vi trodser vor oprindelige fornemmelse og vælger en deduktiv analyse af disse tilsyneladende ikke-deduktive slutningsformer. Her følges den induktive analyse igen af en deduktiv analyse.

Situation (4), hvor både population og udvælgelsesmekanisme er ukendte, forekommer i tilfælde med virkelige populationer, hvor man er interesseret i at lære om populationen eller lave en forudsigelse. For eksempel kunne man ønske at kende en populations . Når dette var gjort, kunne særlige områder i spørgeskemaet udvælges efter en deduktiv analyse til stikprøvevis, kvalitativ evaluering. Sådan kom det da også til at gå, og min undersøgelse blev på mange måder statistisk funderet. Men tilbage til mine overvejelser om, hvad det egentlig var, jeg skulle undersøge. Man arbejder i dybden med den enkelte tekst for derigennem at opnå en nuanceret forståelse af den.

Endvidere arbejder man induktivt, fra det specielle (delen ) til det generelle ( helheden, den overordnede fortolkning) idet man først opløser teksten i dens bestanddele og . I kan godt sige jeg burde have kunnet se det alligevel, at alle brikkerne allerede var der, men jeg var guitarist og ikke detektiv, og når det kom til deduktiv analyse , havde jeg aldrig været den hurtigste hund på banen.