Dobbeltrettet cykelsti bredde

Dobbeltrettet cykelsti i bymæssig bebyggelse. Der skal etableres en rabat mellem cykelstien og vejens kørebane. Rabatten skal have en bredde af mindst m, medmindre der er etableret særlige foranstaltninger til beskyttelse af stitrafikanterne, f. Stier i eget tracé med dobbeltrettet cykelsti og fortov parallelt hermed adskilt med f. Oplevelse af tryghed og komfort.

En skelnen mellem, hvordan cyklister oplever utryghed og komfort kan være svær i forhold til bredde på stier. Cyklister kan føle sig utrygge, hvis de fx . Mellem kørebane og dobbeltrettet cykel- eller fællessti skal der anlægges skillerabat. Hvis der samtidig skal være plads til fodgængere, skal bredden øges yderligere. Stiens bredde er afgørende for cyklisternes komfort og fremkom- melighed.

Figur 2: Serviceniveau for fodgængere og cyklister langs en vej med dobbeltrettet cykelsti af for- skellig bredde og meter fortov. Der er ingen regler for bredde af cykelbaner og enkeltrettede cykelstier. Vejregler for mere cykeltrafik – oplæg.

Cykling mod ensretningen i små gader bør tillades uden cykelbane. Afmærkningsbekendtgørelsen. Der bør udarbejdes vejregler for cykelgader – og gives flere dispensationer til forsøg.

Cykelsti hvorpå cykeltrafik er tilladt i begge retninger. Anvendes ofte i eget trace eller ved trafikerede veje med få sidevejstilslutninger. Vurdering og kategorisering: Den dobbeltrettede cykelsti er attraktiv da den sikre en stor bredde. Ved hurtigt kørende modkørende cyklister kan . Anbefalet bredde er m uden parkerede biler og m med parkerede biler. Cykelbaner uden parkerede biler m. Fællesstier for cyklister og fodgængere anvendes helst ikke langs med veje.

Cirkulæret om dobbeltrettede cykelstier mindste bredde for en dobbeltrettet cykelsti i åbent land. For enkeltrettede cykelstier skal stien være mindst 5m for at sikre at cyklisterne kan overhale. Forslag til minimumstværprofil for 2-sporet vej, . En dobbeltrettet stiløsning frarådes trafiksikkerhedsmæssigt i byområder hvor der er et stort antal overkørsler. Det forudsættes at kørebanen etableres i en bredde på m hvilket er minimumsbredde i vejreglerne.

Formålet er at øge antallet af cykelturister og at få en tryg cykelsti.

Klitrosevej til Nordklinten, fra Gråstenvej til Kat- tegatvej og fra Linésvej til Fyrstien. Anlægges cykelbaner mellem parkeringsspor og kørebane, bør parkeringssporet være m bredt, mens cykelbanen kan være af almindelig bredde. I forbindelse med den mulige nye cykelsti fra Videbæk til Sønderupvej har. Orbicon i samråd med Ringkøbing-Skjern. Yderrabat bredde – m. Alternativt kan den dobbeltrettet cykelsti føres langs kørebanen gennem krydset.

Cykelstien følger kotemæssigt det eksisterende terræn. Hvor stien placeres mellem kørebanen og ejendommene og på strækningen fra km. Forbudstavler opsættes normalt umid- delbart ved det ste hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelser.

Hvor andet ikke er bestemt, gælder et forbud frem til næste vejkryds, hvis det ikke forinden er ophævet ved en op hørs- tavle eller . Der er udarbejdet løsningsforslag for etablering af cykelsti på Howitzvej. Denne løsning bevarer vejen med. Områdets interne vej sikres mulighed for forlængelse vest over ved en eventuel fremtidig udbygning eller ønsket sammen- hæng.

Lokalplanens retsvirkninger. Efter byrådets endelige vedtagelse . Stabyvej i Staby, idet der på en kortere strækning (fra skolen til og med Stabyvej 52) er en relativ smal sti (2m) og uden rabat. På resten af strækningen er der en rabat på ½ – m og stibredde på – 2½ bredde , efter forholdene.