Fællessti bredde

Dette notat er udgivet i regi af SAMKOM, som er KTC (Kommunalteknisk Chefforening) og. Vejdirektoratets landsdækkende samarbejdsforum om det kommunale vejnet. Notatet indeholder et forslag til en proces for registrering og klassificering af det eksisterende stinet i kommunerne, herunder også private fællesstier.

Hvis der samtidig skal være plads til fodgængere, skal bredden øges yderligere. Stiens bredde er afgørende for cyklisternes komfort og fremkom- melighed.

Mellem kørebane og dobbeltrettet cykel- eller fællessti skal der anlægges skillerabat. Anvendes stien sammenlagt af ganske få trafikanter, kan den anlægges i m bredde. Dobbeltrettede fællesstier.

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE – HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED. Fællesstier , det vil sige stier med fælles færdselsareal for fodgængere og cyklister, kan medføre utryghed for fodgængerne . Bredde : Vejledende minimumsbredde m. Ensrettede fællesstier er almindelige på steder med lav trafikintensitet, en ensrettede fællessti er en sti langs vej eller i eget trace hvor fodgængere og cyklister er fælles om arealet, og skal tage gensidigt hensyn. Vurdering og kategorisering: Ensrettede .

Lovens regler om private fællesveje og udlagte private fællesveje finder tilsvarende anvendelse på private fællesstier , jf. Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser kan dog kræve nye veje udlagt med en bredde på indtil m. Fri bredde på cykelsti og fortov. Der bør tages hensyn til fodgængere og cyklister ved fastlæggelse af den nødvendige frie bredde. Egedal Kommune: Frederikssundruten. Der etableres en dobbeltrettet fællessti med start ved det eksisterende fodgængerfelt i den sydlige del af Ugerløse.

Projektets hovedformål er . Stierne anlægges som dobbeltrettede fællesstier med en bredde på mindst m. Såfremt cykeltrafikken er meget lav kan stibredden reduceres til m. Figur 1: ex på enkeltrettet delt sti i niveau med vej. Alternativ kan der etableres en enkeltrettet fællessti som vil minimum kræve en stibredde på m m til stidelen og m til skel. Fællestier er almindelige på steder med lav trafikintensitet. En fællessti er en sti langs vej eller i eget trace, hvor . FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ( TAG).

Afmærkning med lang holdbarhed.

Betales med en enhedspris pr. På nedenstående skitse viser, hvordan dette kan realiseres. Beskrivelse og økonomi fremgår af nedenstående. Den eksisterende cykelsti og fortovet langs Hobrovej kan ændres til en dobbeltrettet fællessti i ca.

Den dobbeltrettede fællessti kobles til Borup Alle, eksisterende sti ved Anisvej . Udlagt privat fællesvej eller fællessti : Areal, der er bestemt til fremtidig anvendelse som privat fæl- lesvej eller. Kommunalbestyrelsen er forvaltningsmyndighed (vejmyndighed) for private fællesveje og private fællesstier.