Modulvogntog

Typisk modulvogntog med lastebil som drar semitrailer montert på dolly (type D). Oversikt over ulike modulvogntogkombinasjoner. Et modulvogntog er et vogntog som er satt sammen av kjøretøy som hver for seg oppfyller kravene i direktiv . Modulvogntog kræver ekstra plads til svingmanøvrer.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at modulvogntog skal kunne kjøre på veiene våre fordi det bidrar til å styrke norsk næringslivs konkurranseevne.

Det vises til bestemmelsene om modulvogntog jf. I den nye veglisten som ble oppdatert 1. Efra riksgrensen ved Svinesund til Trondheim, samt RVgjennom Østerdalen. Nå uten vektbegrensninger ved Berkåk bru. Statens vegvesen har laget kart over strekningene det er tillatt å kjøre med modulvogntog på.

Vi gjør oppmerksom på at gyldighetstidspunktet kan synes noe uoversiktlig i meldingen på vegvesen. Vil ha større vogntog på norske veier. Skog- og trebransjen har lenge ønsket tyngre vogntog på norske veier.

Nå åpner samferdselsministeren for såkalte modulvogntog på flere riks- og fylkesveier. Vil kartlegge før jul hvor dette vogntoget kan kjøre. Før jul skal Vegdirektoratet ha klart hvilke fylkesveier de . Samferdselsministeren testkjørte modulvogntog. For redusering av klimagassutslepp ved godstransport kan også bruk av modulvogntog vere eit alternativ.

Transportetatane nasjonalt rår til bruk av slike lange køyretøy der det er. Evaluering av prøveordning med modulvogntog. To start page for Nasjonal digital læringsarena. Det kan være ulike typer påbygg, men oftest består de av kapell, skap eller konteinere.

Det som er spesielt med modulvogntogene, eller EMS-vogntogene, er lengden – de kan være hele 2meter lange. Et slikt vogntog kan transportere 3 . Det er ikke grunnlag for å konkludere med økt risiko, sier forsker om bruk av modulvogntog , selv om Aftenposten skremmer sine lesere med monstervogntogene. Denne bekendtgørelse fastlægger de supplerende eller ændrede regler for de køretøjer, som indgår i forsøget med modulvogntog.

Ved modulvogntog (MVT) forstås vogntog bestående af lastbil og . Efter svensk og finsk forbillede gennemføres der i disse år forsøg med modulvogntog i Danmark. Vejdirektoratet har udstedt bekendtgørelse om det vejnet m.