Spirometri fev1

Andningskurva under spirometri. Efter några normala andetag (tidalandning) gör patienten en maximal inandning (till TLC) och därefter en maximal snabb utandning. Den uppmätta volymen under första sekunden kallas FEV1.

Hela den utandade volymen kallas vitalkapacitet (VC). Det högsta värdet av VC alt FVC väljs vid bedömningen. Spirometri tolkning – diagnostik av astma och KOL.

Undersökningen är enkel att utföra och finns tillgänglig både på vårdcentral och sjukhus. FEV= forcerad exspiratorisk . Fas 2: “kasta” eller “tryck ut” luften i spirometern så fort det bara går. Fas 3: motivera (“peppa”) patient att andas ut tills lungorna är helt tömda. Mätning av lungfunktionen. Det är klokt att inte bara titta på enskilda värden utan också själva utseendet på spirometri -kurvorna.

Exempel på reversibilitet. Klinisk misstanke på KOL och en obstruktiv spirometrikurva, som inte normaliseras efter bronkdilatation.

Sjukdomen KOL gör det svårt för lungorna att snabbt tömmas på luft. Det beror på att elasticiteten i luftvägarna har minskat och att luftrören har dragit ihop sig. Diagnosen KOL ställs med hjälp av spirometri , ett test av lungornas funktion som visar om man har KOL och hur svår sjukdomen är. Detta är alltså mätbart med spirometri. Restriktiv lungfunktionsnedsättning definieras av låg TLC, vilket således inte kan detekteras (=upptäckas) med hjälp av . Bedöm flödevolymkurvans utseende.

Tolkningsschema dynamisk spirometri. Särskild utbildning krävs för utförande av spirometri och tolkning av spirometriresultat. Använd endast kontrollerad (kalibrerad) spirometer.

KOL skall misstänkas vid: Förekomst av exponering för riskfaktorer, främst tobaksrökning. Symtom som långvarig, eller upprepade episoder, av hosta och upphostning eller andnöd vid ansträngning. Normal-värde Värde före bronkdil. Den volym luft man kan andas ut på en sekun när man först har gjort en maximal inandning (IC).

Man andas alltså ut så fort man kan, samtidigt som man också andas ut så stor volym man kan. De dynamiska måtten kan. Hur många liter luft hinner man få ur sig på en sekund?

Patienter med misstänkt restriktivitet har sänkt FVC och SVC, men normal eller förhöjd kvot. För tolkning av reversibilitet .

VC beräknas från en långsam maximal in- eller utandning. VC är max av VC eller FVC.