Spirometri tolkning

Lathund för tolkning av spirometrikurva. Avser hjälp att identifiera Astma och KOL. Titta på patientkurvans form. Diagrammet visar luftflödet på y-axeln och volymen på x-axeln. Du ser också patientens förväntade kurva, den streckade kurvan (normalvärdeskurvan).

Tolkning av spirometri vid misstanke om astma eller KOL.

Genomgång av alla värden för läkare. Statisk spirometri – volymer. Dynamisk spirometri – flöden, forcerad volym. Obstruktiva lungsjd (astma, KOL).

Diffusionskapacitet ( DLCO) – syretransport . Utrustning, undersökning och utförande. Finns välfungerande och kalibrerad spirometer? Har godkända och reproducerbara forcerade FVC manövrar genomförts?

Bedöm flödevolymkurvans utseende. FEVi procent av normalvärdet. Sammanfattande tolkning utifrån anamnes . Undersökningen kräver patientens vilja och förmåga till full medverkan. DefinitionMätning av lungfunktionen.

Särskild utbildning krävs för utförande av spirometri och tolkning av spirometriresultat. Använd endast kontrollerad (kalibrerad) spirometer. De dynamiska måtten kan.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras. Indikationer för spirometri. Misstanke om lungsjukdom och utredning av lungfunktionsnedsättning. Reversibilitetstest vid diagnostik kräver utsättande av. Kortverkande betastimulerare – minst timmar.

Långverkande betastimulerare – minst tim. SPIROMETRI i företagshälsovården. Spirometri – därför att. Martin Andersson, ST-läkare, med.

Vad behövs för tolkning ? Jämförelse med referens-material. Stora avvikelser intressanta. Små avvikelser är intressanta . Restriktiv lungfunktionsnedsättning definieras av låg TLC, vilket således inte kan detekteras (=upptäckas) med hjälp av spirometri.

Däremot kan den restriktiva komponent som består av ett högt återfjädringstryck (PEL) observeras genom ett . Resultater må ses i relasjon til symptomer . De hyppigste fejl, problemer og spørgsmål. Lungevolumina: Total lungekapacitet (TLC), residualvolumen (RV), funktionel residual kapacitet (FRC) og vitalkapacitet (VC).